STADGAR

 

1. Föreningens ändamål:

 

Vår värld är en värld.

 

Människors levnadsförhållanden över hela jordklotet är ett gemensamt ansvar för oss alla, oberoende av geografiskt avstånd eller kulturella skillnader.
 Över 1 miljard människor lever idag under existensminimum, i fattigdom och nöd, trots att det finns både kunskap och pengar som skulle kunna förhindra det.

 

Alla människor borde ha möjlighet till ett värdigt liv. Grundläggande förutsättningar är:

 

  • Tillgång till rent dricksvatten, mat, kläder och sjukvård 

  • En tillvaro utan ständiga hot om krig, förtryck, epidemier och naturkatastrofer

  • Rätt till utbildning 

  • Möjlighet att försörja sig själv och sin familj 
För att uppnå detta ser Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige som sin uppgift att: 


 

  • Mobilisera alla tänkbara resurser, mänskliga, materiella och ekonomiska, för att ge 
människor förutsättningar för ett värdigt liv.
  • Sprida information om världens problem och om hur människor kan bidra till att lösa 
dem samt information om hur Humana People to People-rörelsen arbetar och om dess 
projekt.
  • Verka mot diskriminering och för en större mellanfolklig förståelse.
  • Bidra till en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige såväl som i övriga världen.

 


Jordens resurser är begränsade. Därför är det nödvändigt att hushålla med dem. Återanvändning och återvinning av redan framställda produkter är ett viktigt led i en sådan hushållning, varför insamling av textilier, kläder och skor är en väsentlig del av föreningens verksamhet. 
Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige arbetar på humanistisk grund och stödjer i huvudsak projekt knutna till "The International HUMANA PEOPLE TO PEOPLE Movement". 


 

2. Föreningens namn är: Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige

 

3. Föreningens ställning

 

Föreningen är en enskild förening. Ingen kan ställa något rättsligt krav på medlemskap i föreningen.

 

4. Föreningens säte

 

Föreningen har sitt säte i Håbo kommun, Uppsala Län.

 

5. Medlemmarna

 

Som medlem i föreningen, kan årsmötet anta personer, som godkänner stadgarna och ansluter sig till föreningens ändamål och arbete. Styrelsen för aktuell medlemslista. Årsmötet kan med enkel majoritet utesluta medlem som inte följer föreningens stadgar.

 

6. Medlemsavgift

 

Varje medlem betalar en årlig medlemsavgift. Årsmötet bestämmer medlemsavgiftens storlek. För att ha rösträtt på årsmötet skall årets medlemsavgift ha betalats.

 

7. Årsmötet

 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls en gång per år, senast den 30 juli. Styrelsen kallar till årsmötet med 14 dagars varsel. Styrelsen beslutar hur kallelsen skall tillkännages.

 

Årsmötets dagordning skall omfatta följande:

 

Upprättande av röstlängd 


 

Val av ordförande för mötet 


 

Val av sekreterare för mötet 


 

Val av justeringsmän 


 

Mötets stadgeenliga kallelse 


 

Fastställande av dagordningen 


 

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

 

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret 


Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 


 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 


 

Val av styrelseledamöter 


 

Val av auktoriserad revisor 


 

Val av medlemsrevisor 


 

Fastställande av medlemsavgift 


 

Val av valberedning 


 

Övriga frågor. 


 

Dagordning skall tillkännages senast 7 dagar före årsmötet.

 

Extra årsmöte skall hållas senast 30 dagar efter det att antingen 1/3 av styrelsen eller 1/3 av föreningens medlemmar har krävt detta hos föreningens ordförande. Det extra årsmötet skall kallas med minst 21 dagars varsel. Förslag till dagordning skall inlämnas samtidigt med begäran om att hålla extra årsmöte.

 

Ändringar av de föreliggande stadgarna och beslut om föreningens upplösning kan endast fattas om 3⁄4 av de närvarande röstberättigade röstar för.

 

Alla andra beslut fattas med enkel majoritet.

 

8. Styrelsen

 

Styrelsen skall bestå av 3-7 medlemmar. Varje styrelseledamot väljs för en mandattid på 2 år. Vid val på årsmötet väljs 2 styrelseledamöter på 1 år.
 Återval kan ske.

 

Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i föreningen och vara myndiga. Styrelseledamot kan ej samtidigt vara anställd av föreningen.

 

Styrelsen kan till sig adjungera ledamöter under mandatperioden. Adjungerad ledamot har ej rösträtt.

 

Styrelsen konstituerar sig själv.
 Styrelsen har den överordnade ledningen av föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen är beslutför när över hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande och deltar i omröstningen. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röst-tal är ordförandens röst utslagsgivande.

 

Ordföranden kallar styrelsen till möte, när hen finner det önskvärt och i övrigt när två styrelseledamöter anmodar om detta. Kallelse utgår med fem dagars varsel. Med samtycke från över hälften av styrelsemedlemmarna kan styrelsen inkallas med kortare varsel.

 

Ordföranden kan kalla till och etablera styrelsemöten, som telefonmöten.

 

Ordföranden kan avgöra att beslut i vissa frågor kan fattas genom skriftlig omröstning bland styrelsens ledamöter utan att styrelseledamöterna har varit samlade till möte. Vid skriftlig omröstning uppnås beslutförhet om över hälften av styrelsemedlemmarna svarar senast 10 dagar efter mottagandet av ordförandens hemställan.

 

Firmatecknare

 

Föreningen tecknas av ordföranden och viceordföranden tillsammans. Styrelsen kan meddela prokura.
 Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

 

9. Räkenskap och revision

 

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Styrelsen utarbetar varje år resultat- och balansräkning för föreningen. Resultaträkningen och balansräkningen revideras av föreningens auktoriserade revisor, vilken väljs av årsmötet.

 

10. Föreningens upplösning

 

Skulle förhållandena visa sig sådana, att det blir omöjligt eller icke önskvärt att fortsätta föreningens verksamhet, kan ett årsmöte fatta beslut om föreningens upplösning om 3⁄4 av de närvarande röstberättigade röstar för.
Vid föreningens upplösning åligger det den avgående styrelsen att sörja för att alla föreningens tillgångar används i överensstämmelse med föreningens ändamål.

 

 

Copyright © All Rights Reserved

HUMANA SVERIGE

 

SJÖVÄGEN 2

746 31 BÅLSTA

 

0171 46 38 10

humana@humanasverige.se

 

KONTAKTA OSS

 

 

ORGANISATIONSNUMMER:

 

MILJÖ OCH BISTÅNDSFÖRENINGEN

HUMANA SVERIGE: 822001-5930

 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE

SVERIGE: 802412-9408

 

BANKGIRO: 5340-1089