EKONOMI & STADGAR

Ekonomi & Stadgar

 

1. Föreningens ändamål:

 

Vår värld är en värld.

Människors levnadsförhållanden över hela jordklotet är ett gemensamt ansvar för oss alla, oberoende av geografiskt avstånd eller kulturella skillnader.

Över 1 miljard människor lever idag under existensminimum, i fattigdom och nöd, trots att det finns både kunskap och pengar som skulle kunna förhindra det.

Alla människor borde ha möjlighet till ett värdigt liv. Grundläggande förutsättningar är:

 • Tillgång till rent dricksvatten, mat, kläder och sjukvård.
 • En tillvaro utan ständiga hot om krig, förtryck, epidemier och naturkatastrofer.
 • Rätt till utbildning.
 • Möjlighet att försörja sig själv och sin familj.

 

 

För att uppnå detta ser Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige som sin uppgift att:

 • Mobilisera alla tänkbara resurser, mänskliga, materiella och ekonomiska, för att ge människor förutsättningar för ett värdigt liv.
 • Sprida information om världens problem och om hur människor kan bidra till att lösa dem samt information om hur Humana People to People-rörelsen arbetar och om dess projekt.
 • Verka mot diskriminering och för en större mellanfolklig förståelse.
 • Bidra till en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige såväl som i övriga världen.

Jordens resurser är begränsade. Därför är det nödvändigt att hushålla med dem. Återanvändning och återvinning av redan framställda produkter är ett viktigt led i en sådan hushållning, varför insamling av textilier, kläder och skor är en väsentlig del av föreningens verksamhet.

Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige arbetar på humanistisk grund och stödjer i huvudsak projekt knutna till "The International HUMANA PEOPLE TO PEOPLE Movement".

2. Föreningens namn är:

Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige.

 

3. Föreningens ställning

Föreningen är en enskild förening. Ingen kan ställa något rättsligt krav på medlemskap i föreningen.

 

4. Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Håbo kommun, Uppsala Län.

5. Medlemmarna

Som medlem i föreningen, kan årsmötet anta personer, som godkänner stadgarna och ansluter sig till föreningens ändamål och arbete. Styrelsen för aktuell medlemslista. Årsmötet kan med enkel majoritet utesluta medlem som inte följer föreningens stadgar.

6. Medlemsavgift

Varje medlem betalar en årlig medlemsavgift. Årsmötet bestämmer medlemsavgiftens storlek. För att ha rösträtt på årsmötet skall årets medlemsavgift ha betalats.

7. Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls en gång per år, senast den 30 juli. Styrelsen kallar till årsmötet med 14 dagars varsel. Styrelsen beslutar hur kallelsen skall tillkännages.

 

Årsmötets dagordning skall omfatta följande:

 

 • Upprättande av röstlängd
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av justeringsmän
 • Mötets stadgeenliga kallelse
 • Fastställande av dagordningen
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 • Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av auktoriserad revisor
 • Val av medlemsrevisor
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor.

Dagordning skall tillkännages senast 7 dagar före årsmötet.

Extra årsmöte skall hållas senast 30 dagar efter det att antingen 1/3 av styrelsen eller 1/3 av föreningens medlemmar har krävt detta hos föreningens ordförande. Det extra årsmötet skall kallas med minst 21 dagars varsel. Förslag till dagordning skall inlämnas samtidigt med begäran om att hålla extra årsmöte.

Ändringar av de föreliggande stadgarna och beslut om föreningens upplösning kan endast fattas om 3⁄4 av de närvarande röstberättigade röstar för.

Alla andra beslut fattas med enkel majoritet.

8. Styrelsen

 

 • Styrelsen skall bestå av 3-7 medlemmar. Varje styrelseledamot väljs för en mandattid på 2 år. Vid val på årsmötet väljs 2 styrelseledamöter på 1 år.
 • Återval kan ske.
 • Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i föreningen och vara myndiga. Styrelseledamot kan ej samtidigt vara anställd av föreningen.
 • Styrelsen kan till sig adjungera ledamöter under mandatperioden. Adjungerad ledamot har ej rösträtt.
 • Styrelsen konstituerar sig själv.
 • Styrelsen har den överordnade ledningen av föreningens angelägenheter.
 • Styrelsen är beslutför när över hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande och deltar i omröstningen. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röst-tal är ordförandens röst utslagsgivande.
 • Ordföranden kallar styrelsen till möte, när hen finner det önskvärt och i övrigt när två styrelseledamöter anmodar om detta. Kallelse utgår med fem dagars varsel. Med samtycke från över hälften av styrelsemedlemmarna kan styrelsen inkallas med kortare varsel.
 • Ordföranden kan kalla till och etablera styrelsemöten, som telefonmöten.
 • Ordföranden kan avgöra att beslut i vissa frågor kan fattas genom skriftlig omröstning bland styrelsens ledamöter utan att styrelseledamöterna har varit samlade till möte. Vid skriftlig omröstning uppnås beslutförhet om över hälften av styrelsemedlemmarna svarar senast 10 dagar efter mottagandet av ordförandens hemställan.

Firmatecknare

Föreningen tecknas av ordföranden och viceordföranden tillsammans. Styrelsen kan meddela prokura.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

9. Räkenskap och revision

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Styrelsen utarbetar varje år resultat- och balansräkning för föreningen. Resultaträkningen och balansräkningen revideras av föreningens auktoriserade revisor, vilken väljs av årsmötet.

 

10. Föreningens upplösning

Skulle förhållandena visa sig sådana, att det blir omöjligt eller icke önskvärt att fortsätta föreningens verksamhet, kan ett årsmöte fatta beslut om föreningens upplösning om 3⁄4 av de närvarande röstberättigade röstar för.

 

Vid föreningens upplösning åligger det den avgående styrelsen att sörja för att alla föreningens tillgångar används i överensstämmelse med föreningens ändamål.

Ekonomi

HUMANA Sveriges medlemmar träffas varje år innan den 30 juli för att ta del av Årsredovisningen samt utse styrelse. Efter godkännande av Årsredovisningen och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen läggs aktuell redovisning upp här:

2016

 

PDF:

ÅRSREDOVISNING 2016 MILJÖ OCH BISTÅNDSORGANISATIONEN HUMANA SVERIGE

 

PDF:

ÅRSREDOVISNING 2016 HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SVERIGE

 

 

2017

 

PDF:

ÅRSREDOVISNING 2017 MILJÖ OCH BISTÅNDSORGANISATIONEN HUMANA SVERIGE

 

PDF:

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017 MILJÖ OCH BISTÅNDSORGANISATIONEN HUMANA SVERIGE

 

PDF:

ÅRSREDOVISNING 2017 HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SVERIGE

 

PDF:

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017 HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SVERIGE

KONTAKTA OSS / HUMANA SVERIGE / SJÖVÄGEN 2 / 746 31 BÅLSTA / Tel: 0171 46 38 10 / Email: humana@humanasverige.se

ORGANISATIONSNUMMER: MILJÖ OCH BISTÅNDSFÖRENINGEN HUMANA SVERIGE: 822001-5930 / HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SVERIGE: 802412-9408

BANKGIRO: 5340-1089

Copyright © All Rights Reserved